European Tour Operators Association New interactive homepage for ETOA

The European Tour Operators Association (ETOA) has launched a new homepage at www.etoa.org .